Mobilni dezinfekcioni VIP tunel je namijenjen za dezinfekciju i dekontaminaciju osoba i predmeta.

Dobrim tehničkim rješenjem omogućen je pristup i nesmetan prolazak osoba sa posebnim potrebama.

Odlikuje se samostalnim radom, jednostavan je za postavljanje i održavanje.

Pogodan je za ugradnju i instaliranje ispred banaka, poslovnih objekata, administrativnih centara, bez stvaranja redova i nepotrebnog zadržavanja, a imajući u vidu obavezu poštovanja socijalne distance.

Dezinfekcija je moguća putem sistema za orošavanje.

TehničkekarakteristikedezinfekcionogVIPtunela:

 MobilnidezinfekcioniViptunelTehničke karakteristike
1.Dimenzije, H x D x Š2275 x 700 x 1500 mm
2.Težinadezinfekcionogtunela210 kg
3.Kapacitet (osobaposatu)410
4.Zapreminarezervoara – tanka100 L
5.Mrežnonapajanje230V, 50Hz , 1kW
6.Sistemvisokogpritiska Pumpa“FOG 2”za sistem “Normist” savremenskimprogramatorom (tajmerom), automatskidrenažnisistem, pumpavisokog kapaciteta 0,70 lit/min kod 70 bara, napona 230 V, snage 0,7 kw,nivo buke 74 dB, kapaciteta 9 sapnica.

U sastav VIP  tunelaulazesljedećielementi:

  • Pumpa “FOG 2” satajmerom;
  • Rezervoar –tank dezinficijensa
  • Naponski ormar (sa utičnicama, signalnimlampicama,dugmetomzaprinudnoisključivanje ).

VIP tunel za dezinfekciju napaja se trofaznim naponom 230 V, 50 Hz iz gradske mreže 230 V ili 380 V.

Komparativne prednosti mobilnog dezinfekcionog Vip tunela su: efikasna dezinfekcija, mala potrošnja dezinficijensa, brz protok ljudi, mobilnost, automatsko upravljanje sistemom orošavanja dezinficijensa, upotreba u različitim klimatskim uslovima, čvrsta konstrukcija i kvalitetni materijali, jednostavno održavanje, mali troškovi održavanja, mogućnost lake prenamjene,  servisiranje od strane proizvođača tokom garantnog perioda, kratak rok isporuke gotovog proizvoda, minimalni troškovi transporta i montaže, regulisan i zaštićen sistem odvoda otpadne materije-istrošenog dezinficijensa. Mogućnot brendiranja i prilagodjavanja dimenzija po želji kupca, mogućnost izrade u boji, kompletna tehnička dokumentacija, certikovan proizvod.

Izvršena su sva potrebna ispitivanja u skladusa LVD direktivom is tandardom ISO 60604. Proizvod je deklarisan “Deklaracija o perfomansama” DoP (CE ZNAK) “Obilježen proizvod”(SKRAĆENI CE ZNAK).