JAVNI OGLAS – o prodaji nepokretnosti-poslovne zgrade u privredi sa pripadajućim zemljištem

 • Post category:Novosti

Na osnovu člana 348. stav 1. Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske broj 124/08, 3/09, 58/09,95/11, 60/15 i 18/16),člana 9. stav 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske broj 20/12), Odluke Skupštine akcionara „Kosmos“ a.d. Banja Luka broj 04/1-012-2-2333/18 od 04.01.2019. godine, i Odluke Skupštine akcionara „Kosmos“ a.d. Banja Luka broj 04/1-012-2-2532/21 od 02.09.2021. godine, „Kosmos“ a.d. Banja Luka raspisuje

JAVNI OGLAS

o prodaji nepokretnosti-poslovne zgrade u privredi sa pripadajućim zemljištem

I. PREDMET PRODAJE

„Kosmos“ a.d. Banja Luka, sa sjedištem u Banjoj Luci, na adresi Cetinjska broj 1, JIB 4401578080006, vrši prodaju nepokretnosti-poslovne zgrade u privredi sa pripadajućim zemljištem u Banjoj Luci, na lokalitetu Cetinjska broj 1, Banja Luka, putem usmenog javnog nadmetanja- licitacije.

Predmet prodaje je zemljište označeno kao:

 1. k.č. br. 2110/14 Bašta ekonomsko dvorište, Klasa 0, u površini od 4.423 m2,, upisanoj u p.l. br. 2277/5 k.o. Banjaluka 8, i k.č.br. 2110/14 Bašta privredna zgrada, Klasa 0, u površini od 1.649 m2, upisanoj u p.l. br. 2277/5 k.o. Banjaluka 8, a koje po starom premjeru odgovaraju nepokretnosti označenoj kao k.č. br. 92/30, Objekat 3322-01 „POGON ZA REMONT BLOKOVA I BAŽDARENJE INSTRUMENATA“ broj 11 ekonomsko dvorište, u površini od 6.072 m2, upisanoj u zk. ul. broj 11785 k.o. SP Banja Luka sa 1/1 dijela. Predmet prodaje se prodaje u viđenom stanju. Napomena: 1.345 m2 objekta koji je predmet prodaje je pod zakupom trećeg lica do 15.06.2024. godine.

Razgledanje nepokretnosti kojesu predmet licitacije i uvid u dokumentaciju o vlasničkom stanju nepokretnosti koje su predmet prodaje i izvršena ulaganja od strane zakupca može se izvršiti u sjedištu Društva, svakim radnim danom od 10,00 do 13,00 časova.

II. POČETNA PRODAJNA CIJENA

 1. Početna prodajna cijena nepokretnosti iz člana I tačka 1. iznosi 2.537.157,00 KM.

III. LICITACIJA

 1. Datum i mjesto održavanja licitacije

Prodaja predmetnih nepokretnosti, putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije, izvršiće se dana 11.01.2022. godine, sa početkom u 10.00 časova u prostorijama „Kosmos“ a.d. Banjaluka.

2. Pravo učešća na licitaciji

Pravo učestvovanja u postupku licitacije imaju pravna i fizička lica koja u skladu sa zakonom mogu biti nosioci prava svojine na nepokretnosti u Republici Srpskoj.

Komisija za sprovođenje postupka licitacije će prije početka licitacije pregledati sve prijave i zapisnički konstatovati koji prijavljeni kadnidati ispunajvaju uslove za učešće u licitaciji.

Prijavljeni kandidati koji ne ispunjavaju tražene uslove, čija prijava nije pristigla u predviđenom roku ili ne sadrži obavezne priloge neće moći učestvovati u licitaciji.

3. Prijave

Zainteresovani ponuđači mogu dostaviti prijavu za učešće na licitaciji, najkasnije do 06.01.2022. godine. Prijava se može predati neposredno na protokol Društva ili poslati putem pošte na adresu „Kosmos“ a.d. Banja Luka, Cetinjska broj 1, 78 000 Banja Luka, sa naznakom „Prijava za licitaciju-za Komisiju“-NE OTVARATI.

Uz prijavu se obavezno prilaže sledeće:

 • dokaz o uplati kaucije-original uplatnica,
 • izvod iz odgovarajućeg registra za privredna društva, odnosno samostalne preduzetnike, u originalu ili ovjerenoj kopiji, ne stariji od 6 (šest) mjeseci,
 • ovjerena kopija lične karte ako na licitaciji učestvuje fizičko lice
 • pismena punomoć, ukoliko na licitaciju pristupa punomoćnik, odnosno zastupnik ponuđača,
 • jasna naznaka na koju nepokretnost se prijava odnosi.
 1. Kaucija

Za učešće u postupku licitacije ponuđači su dužni uplatiti kauciju u visini od 50.000,00 KM.Kaucija se uplaćuje na račun „Kosmos“ a.d. Banja Luka broj: 5721060001054294otvoren kod MF Banka a.d.Banja Luka, sa naznakom „uplata kaucije za licitaciju.“ Da bi ponuđač učestvovao u licitaciji, iznos kaucije mora biti na računu prodavca prije početka licitacije.

Učesnicima u licitaciji čije ponude nisu prihvaćene, izvršiće se povrat uplaćene kaucije u roku od 8 dana od dana zaključenja licitacije na račun sa kojeg je izvršeno plaćanje kaucije.

Učesnik u licitaciji čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, a ne pristupi zaključivanju ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povrat uplaćene kaucije.

 1. Postupak licitacije

Postupak licitacije sprovodi se u skladu sa Pravilnikom o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 20/12).

IV. ZAKLJUČIVANJE UGOVORA, PLAĆANJE KUPOPRODAJNE CIJENE, PREDAJA U POSJED NEPOKRETNOSTI KUPCU

Po okončanju licitacije, Direktor Društva zaključuje ugovor o kupoprodaji nepokretnosti sa najpovoljnijim ponuđačem, u roku od 8 radnih dana. Ugovorom će biti predviđeno i trajno pravo služnosti u korist kupca preko okolnog zemljišta koje je u vlasnistvu prodavca, pristupnim asfaltnim putem, i obaveza kupca da trajno zadrži postojeći put i omogući njegovo korištenje.Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu nepokretnosti isplatiti prodavcu „Kosmos“ a.d. Banja Luka u roku od 7 dana od dana zaključivanja ugovora o kupoprodaji. U slučaju da kupac ne izvrši plaćanje u predviđenom roku, zaključeni ugovor se automatski raskida, a kupac gubi pravo na vraćanje kaucije.

Predaja prodate nepokretnosti u posjed kupca, izvršiće se najkasnije u roku od 30 dana od dana isplate kupoprodajne cijene. Troškove notarske obrade i druge troškove vezane za zaključivanje ugovora iuknjižbe stvarnih prava u javnim evidencijama u korist kupca, snosi kupac.

V. OBJAVLJIVANJE OGLASA

Ovaj oglas se objavljuje najmanje 15 (petnaest) dana prije dana održavanja licitacije, u dnevnom listu „Glas Srpske“, na oglasnoj tabli i interenet stranici prodavca.

                                                                 DIREKTOR

Dušan Vještica, dipl. inž.